Cursos per Adults

A qui va dirigit?

Els cursos per a adults van dirigits a tots aquells joves i adults que vulguin aprendre anglès ja sigui des de zero, com perfeccionar allò que ja han après. Són cursos on es treballen totes les parts de la llengua (la comprensió i expressió orals i escrites) de forma útil i adequada al seu nivell.

  • Elementary (A1/A2)
  • Preintermediate (A2)
  • Intermediate (B1)
  • Upper Intermediate (B2)
  • CAE (C1

A1/ A2
L’alumne assoleix els nivells bàsics de gramàtica i vocabulari que li permeten construir frases senzilles i defensar-se a nivell elemental en situacions quotidianes.

B1
L’alumne ha de ser capaç d’expressar-se sense gaires dificultats en temes que li són familiars. Igualment ha d’entendre el missatge principal d’una conversa. Ha de saber treure l’idea global d’un text i ha de saber expressar-se de manera escrita sense grans impediments.

B2
L’alumne ha de ser capaç d’expressar-se amb certa fluïdesa oral en temes quotidians i en alguns textos de temàtica tècnica específica. Ha de saber extreure les idees principals d’un text complexa i ha de saber expressar-se de manera escrita utilitzant expressions i vocabulari adequat al nivell.

C1
L’alumne ha de mostrar un domini oral de la llengua per poder comunicar-se amb natius amb facilitat, tan si són temes acadèmics com professionals. Ha d’entendre textos llargs i complexes de temàtiques diverses i ha de ser capaç de construir textos extensos i coherents.

Com són les classes?

La durada de les classes grupals és d’1 hora i 20 minuts (dos cops per setmana), des del nivell A1 fins al C1. La llengua vehicular de les classes és l’anglès, però no hi ha cap mena d’inconvenient a fer qualsevol aclariment en moments puntuals en la llengua materna de l’alumne.

Als cursos per a adults es tenen en compte tots els àmbits de la llengua per a fer-la servir en contextos reals, ja que tan important és poder mantenir una conversa com poder escriure i entendre un text. Així, assegurem que l’alumne aprengui anglès d’una forma pràctica i eficaç, fent que pugui fer-lo servir tant en l’àmbit personal com en el professional.